آزمایشگاه میکروبی

خدمات قابل ارائه در مجموعه آزمایشگاهی شرکت زاویه دارویی طب آریانا:

انجام تست‌‍‌های مختلف میکروبی شامل تعیین مقدار کمی اندوتوکسین به کمک کیت کروموژنیک، انجام تست استرلیتی و …، انجام تست های دستگاهی به کمک  پتانسیومتر و پلاریمتر، آمینواسیدها آنالیزر، FTIR، TLC- Scanner، کارل فیشر (KF)، جذب اتمی (Atomic Absorption)،ا HPLC مجهز  به دتکتورهای PDA، RI، UV و فلورسانس، GC و GM-MS