بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

شرکت  بر آن است با به کارگماری سرمایه های انسانی متخصص ، کارآزموده و مجرب در  جهت تامین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی و متناسب با هدف و  ماهیت سازمان منطبق با استانداردهای  بین المللی و ملی ، گام بردارد و نام  شرکت زاویه دارویی طب آریانا را بعنوان یکی از قابل ستایش ترین و پربانگ  ترین شرکت ها از نظرGMP، تولید داروهای جدید بر اساس علم و تکنولوژی نوین ، تولید قراردادی و تحت لیســانس نهادینه سازد.